O1 โครงสร้างสถานศึกษา

เเผนผังเเสดงโครงสร้างการเเบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

O1 2567.pdf
Structure.pdf

แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้น ได้แก่ ด้านบริหาร วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนผังโครงสร้างการเเบ่งส่วนงานภายใน ปีการศึกษา 2566

โครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่าย2566.pdf

แผนผังโครงสร้างการเเบ่งส่วนงานภายใน ปีการศึกษา 2567

โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2567.pdf