กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF

พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542

2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

สำเนาของ พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

สำเนาของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

สำเนาของ พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

สำเนาของ พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

สำเนาของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

สำเนาของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่  2) พ.ศ.2551

สำเนาของ พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

สำเนาของ พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

สำเนาของ พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔).PDF

พระราชบัญญัติสภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

สำเนาของ พรบ.-สภาครู.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

สำเนาของ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

8-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.PDF

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

7-พรบ.ข่าวสาร.pdf