O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2566

017 2566.pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

016ปี2565.pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563

016ปี2563.pdf

เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ016.pdf