O11 คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อประสานงาน

คู่มือการให้บริการหรือเเนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงาน

คู่มือการให้บริการหรือเเนวทางการรับบริการ.pdf

คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

015 2566.pdf