O41 การประเมินจริธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

041แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม.pdf