O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล)  ปีการศึกษา 2566

คำสั่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม.pdf

Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล) 

do_and_dont.pdf

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักสูตรพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ขงรัฐ.pdf

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566