O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

22กันยายน2564.pdf

เเนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

14กุมภาพันธ์2565.pdf

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมครูเเละบุคลากรทางการศึกษา.pdf