O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ปี 2566