O29 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติ 1 มกราคม  - 31 กรกฎาคม 2566

O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

ในปีงบประมาณ 2565 

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา

ในปีงบประมาณ 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา