O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

Qr Code เเบบวัด EIT ของโรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ

ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุกท่าน

ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (๑)

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยตรง

(ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ๑๐ ท่าน)

ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (๒)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567