O10 คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงาน : งานวางเเผนอัตรากำลัง

คู่มือการบริหารอัตรากำลังคน.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน : งานเเนะเเนว

คู่มืองานเเนะเเนว.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน : งานดูเเลอาคารสถานที่

คู่มือการดูเเลอาคารสถานที่.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน : งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

เเนวทางการปฏิบัติงาน : งานบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล2566.pdf

เเนวทางการปฏิบัติงาน : บริหารทั่วไป

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป2566.pdf

เเนวทางการปฏิบัติงาน : งบประมาณ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงบประมาณ2566.pdf

เเนวทางการปฏิบัติงาน : งานวิชาการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ2566.pdf