โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

โรงเรียนวัดสาธุชนารามฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑  โดยหลวงพ่อสิน ดิสฺส  อดีตเจ้าอาวาสวัดสาธุชนารามเป็นผู้อุปการะโรงเรียน  ได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดสาธุชนารามเป็นที่เรียน  ปัจจุบันโรงเรียนสร้างขึ้นบนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดเสด็จ มีเนื้อที่ ไร่ งาน ๗๒ ตารางวา 

ค่านิยมร่วม

 ร่วมใจพัฒนา   ร่วมแรงสามัคคี

ปรัชญา

สร้างสรรค์ความรู้  คู่คุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติดี   มีวินัย  ใฝ่ศึกษา   กีฬาเด่น

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า –  ขาว

อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ธ. / ม.ส.ธ.